مراسم رونمایی سامانه ساختمان های ماندگار و امضا تفاهم نامه با انجمن صنفی معماری

مراسم رونمایی از سامانه ساختمان های ماندگار و امضاء تفاهم نامه شرکت مهندسین مشاور بارادکاما و انجمن صنفی معماری شهر تهران با شرکت فعالان ساختمان و نشست خبری13 خبرگزاری در تاریخ5 بهمن 1395 برگزار شد.