مراحل ارزیابی

فرآیند ارزیابی برای ساختمان های ماندگار به شرح زیر می باشد: