لیست ساختمان های ماندگار

تمامی ساختمان­های ماندگار، توسط مهندسین مشاور بارادکاما (نماینده انحصاری مرجع جهانی EuroCert کانادا در خاورمیانه) بر اساس معیارهای ماندگاری (Sustainability)، ارزیابی شده و پس از اتمام مراحل ارزیابی به تاییدیه دانشگاه خوارزمی و انجمن معماری شهر تهران رسیده و گواهی ماندگاری ساختمان  راساً توسط مرجع EuroCert   صادر و پس از ثبت پروژه در وب­سایت آن نهاد بین المللی به آدرس www.EuroCert.ca ، از کشور کانادا برای مالک پروژه ارسال می­گردد.